مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد

www.uast.ac.ir مجری دوره‌های کاردانی‌حرفه‌ای و کارشناسی‌حرفه‌ای ناپیوسته تحت نظر دانشگاه جامع علمی-کاربردی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

مرکز آموزش‌ علمی-کاربردی‌ سازمان‌ زندان‌ها (خراسان‌رضوی) مشهد
بایگانی

نظام واحدی، سال آموزشی، امتحانات و حضور دانشجو

 

ماده 1ـ نظام واحدی

نظام واحدی بر دو اصل اساسی بنیاد گذاشته شده است:

1ـ هر درس مستقلا" ارزش خود را دارد یعنی اگر دانشجویی در یک درس قبول شده باشد کار او در آن درس پایان یافته است و بعلت آنکه در درسهای دیگری رد شده است نباید درس قبول شده را تکرار کند.

2ـ ارزش هر درس با تعداد واحدهایی که برای آن درس تعییبن شده مشخص می‌گردد و ارزش هر واحد در هر درس برابر واحد دیگر در درسهای دیگر در همان سطح تحصیلی است.

 

ماده 2ـ تعریف واحد

یک واحد عبارتست از آن مقدار از یک ماده درسی که بتوان مفاد آن را طی شانزده جلسه یک ساعتی تدریس نظری توسط اعضای هیأت علمی به دانشجو تعلیم داد و انتظار میرود که دانشجو برای فراگرفتن آن حداقل 2 ساعت در سطح لیسانس و 3 ساعت در سطح بالاتر از لیسانس برای هر ساعت درس نظری مطالعه و پژوهش نماید.

شانزده جلسه آزمایشگاهی یا کارگاهی یا عملی یا بیمارستانی یا صحرایی که هر جلسه آن از دو ساعت کمتر نباشد یک واحد محسوب می‌شود.

تبصره 1ـ یک واحد درس در شانزده هفته در نیمسال تحصیلی و در هشت هفته در دوره تابستانی تدریس می‌شود.

تبصره 2ـ در موارد استثنایی و ضروری به پیشنهاد مدیر گروه و تأیید رییس دانشکده میتوان یک واحد درسی را در مدتی کوتاهتر از شانزده هفته تدریس نمود مشروط بر اینکه مجموع ساعات درس از شانزده کمتر نشود.

تبصره 3ـ گروه آموزشی میتواند در مواردی که مقتضی بداند از دانشجو بخواهد قسمتی یا تمام مدت پیش بینی شده برای مطالعه و پژوهش را در جلسات تمرینی شرکت نماید.

تبصره 4ـ ارزش واحدی بررسی‌ها و پژوهشهای مستقل و پروژه‌ها توسط گروه آموزشی تعیین می‌گردد.

 

ماده 3ـ سال آموزشی

سال آموزشی شامل دو نیمسال هر یک به مدت شانزده هفته است که برای هر یک از این دو نیمسال کار دانشجو ارزشیابی شده و نمرات هر درس داده خواهد شد.

تبصره ـ در صورتی که دوره تابستانی دایر شود مدت آن هشت هفته خواهد بود.

(برای آگاهی کامل از مقررات دوره تابستانی و تغییرات جدید آن ، به آیین‌نامه دوره تابستانی مراجعه شود.)

 

ماده 4ـ امتحانات

ارزشیابی نهایی هر درس توسط مسؤول آن درس براساس 4 عامل زیر صورت می‌گیرد:

حضور مرتب دانشجو در کلاس درس.

انجام دادن تکالیف درسی.

ارزشیابی‌های مکرر در طی نیمسال.

ارزشیابی جامع در پایان نیمسال.

تبصره ـ ارزشیابی‌های مکرر و جامع جزئی از درس محسوب می‌شوند.

تبصره 2ـ تعداد ارزشیابی‌ها بسته به نوع درس به تشخیص مسؤول درس خواهد بود.

تبصره 3ـ برگزاری ارزشیابی جامع با ارزشیابی‌های مکرر تفاوت اساسی نخواهد داشت و بسته به نظر مسؤول درس و نسبت به هر مورد می‌تواند بصورت کتبی، عملی، شفاهی یا با انجام دادن تکالیف صورت گیرد.

 

ماده 5 ـ حضور دانشجو در درس

از لحاظ شرکت فعال در گفتگو و بحث و آشنایی نزدیک و دقیق با موضوع درس و کوشش جمعی برای درگیری با مسائل طرح شده و یافتن راه حل آنها حضور مرتب دانشجو در جلسات هر درس ضروری است و عامل مؤثری در ارزشیابی آن درس به شمار می‌رود.

تبصره 1ـ درصورتیکه غیبت دانشجو از یک چهارم مجموع ساعات هر درس تجاوز کند دانشجو حق شرکت در ارزشیابی نهایی آن درس را ندارد و در آن درس نمرة مردود خواهد گرفت.

تبصره 2ـ در مورد درسی که شامل دو قسمت نظری و عملی باشد در صورتیکه غیبت دانشجو از یک چهارم ساعات در هریک از دو قسمت تجاوز کند حق شرکت در ارزشیابی نهایی در هیچیک از دو قسمت آن درس را ندارد و در آن درس نمره مردود خواهد گرفت.

آئین نامه تحصیلات دوره لیسانس

دوره لیسانس به دوره‌ای از تحصیلات عالی اطلاق میشود که برای افزایش اطلاعات و معلومات و شکفته‌کردن استعدادها و پرورش نیروی تفکر تحلیلی و قابلیت‌ها و مهارتهای افراد در رشته‌های گوناگون دانشگاهی و آشنا شدن با مسائل اجتماعی و آمادگی بعهده گرفتن مسؤولیت و وظیفه سازنده در اجتماع و همچنین آمادگی برای احراز تخصص دایر می‌شود.

 

"مدیریت"

  • ۹۲/۰۷/۱۳
  • ۲۳۸ نمایش
  • مدیریت دانشگاه